Trách nhiệm của hai bên và việc xử lý vi phạm hợp đồng

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

Trách nhiệm của hai bên và việc xử lý vi phạm hợp đồng mọi người nên đọc để biết nhé .

 1. Hai bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên Mua chậm trễ thanh toán tiền mua
  căn hộ như sau:
  a) Nếu quá thời hạn kể từ ngày đến hạn phải thanh toán tiền mua căn hộ theo thỏa thuận
  tại Khoản 3, Điều 3 của hợp đồng này mà Bên Mua không thực hiện thanh toán thì sẽ bị tính lãi
  suất phạt quá hạn trêntổng số tiền chậm thanh toán là: là 0,05%/ngày của tổng số tiền đến hạn
  thanh toán tính cho thời hạn từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Bên Bán nhận được khoản
  tiền đến hạn đó;
 2. b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu tổng thời gian Bên Mua trễ hạn thanh
  toán của tất cả các đợt phải thanh toán theo thỏa thuận tại Khoản 3, Điều 3 của hợp đồng này
  cùng với Lãi suất quá hạn vượt quá 30 ngày thì Bên Bán có quyền đơn phương chấm dứt hợp
  đồng theo thỏa thuận tại Điều 15 của hợp đồng này. Và

(i) Bên Mua bị phạt vi phạm với Bên Bán đến 8% Giá Trị Căn Hộ. Ngoài khoản phạt vi
phạm này, Bên Mua phải bồi thường các thiệt hại phát sinh hợp lý và hợp pháp cho Bên Bán do
việc vi phạm và chấm dứt Hợp Đồng gây ra.

(ii) Trong Trường hợp này Bên Bán được quyền án Căn hộ cho khách hàng khác mà
không cần có sự đồng ý của Bên Mua. Bên Bán sẽ hoàn trả tiền mua án Căn hộ cho Bên Mua và
Bên Mua có quyền nhận lại số tiền mua án Căn Hộ trong vòng 60 ngày kể từ ngày Bên Bán ký
kết hợp đồng mua án căn hộ với người mua mới. Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên Mua một khoản

  Khách hàng thường chọn tầng mấy? hướng nào khi mua chung cư

tiền bằng khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo Hợp Đồng này trừ đi những
khoản tiền và chi phí sau: (i) tiền phạt vi phạm nêu trên, (ii) tiền bồi thường thiệt hại phát sinh
hợp lý và hợp pháp cho Bên Bán, (iii) tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp mà
Bên Bán đã nộp. Trường hợp Hai Bên không thống nhất được tổng mức bồi thường ở các điểm
(ii) nêu trên, tổng mức bồi thường được Hai Bên ấn định bằng 20% Giá trị Căn Hộ.

 1. Hai bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên Bán chậm trễ àn giao căn hộ cho
  Bên Mua như sau:
 2. a) Nếu Bên Mua đã thanh toán tiền mua căn hộ theo đ ng tiến độ thỏa thuận Trong hợp
  đồng này nhưng quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Bên Bán phải àn giao căn hộ theo thỏa thuận
  tại Điều 8 của hợp đồng này mà Bên Bán vẫn chưa àn giao Căn hộ cho Bên Mua thì Bên Bán
  phải thanh toán cho Bên Mua khoản tiền phạt vi phạm với lãi suất là là 0,05%/ngày của khoản
  tiền mà Bên Mua đã trả cho Bên Bán và được tính từ ngày kết thúc thời hạn sáu mươi ngày kể
  trên đến ngày Bên Bán bàn giao Căn hộ cho Bên Mua theo quy định trong Hợp đồng.
 3. b) Nếu Bên Bán chậm àn giao căn hộ quá 180 ngày, kể từ ngày phải àn giao Căn hộ
  theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp đồng này thì Bên Mua có quyền tiếp tục thực hiện Hợp đồng
  này với thỏa thuận ổ sung về thời điểm àn giao Căn hộ mới hoặc đơn phương chấm dứt hợp
  đồng theo thỏa thuận tại Điều 15 của Hợp đồng này.
  Bảng giá chung cư cao cấp Vinhomes

Trong Trường hợp này, Bên Bán phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Bên Mua đã thanh
toán và bồi thường cho Bên Mua khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng tương đương với 8% (tám  phần trăm) tổng số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo quy định trong Hợp đồng này   (chưa tính thuế). Ngoài khoản phạt vi phạm này, Bên Bán phải bồi thường các thiệt hại phát sinh
hợp lý và hợp pháp cho Bên Mua do việc vi phạm và chấm dứt Hợp Đồng gây a. Trường hợp
Hai Bên không thống nhất được tổng mức bồi thườngở các điểm nêu trên, tổng mức bồi thường
được Hai Bên ấn định bằng 20% Giá trị Căn Hộ.

 1. Trường hợp đến hạn àn giao căn hộ theo thông áo của Bên Bán và căn hộ đã đủ điều
  kiện àn giao theo thỏa thuận Trong hợp đồng này mà Bên Mua không nhận àn giao thì: (i) Bên
  Bán không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến Căn hộ, (ii) đồng thời Bên Mua bị phạt vi phạm
  do chậm nhận àn giao Căn hộ với số tiền phạt vi phạm là: mỗi một ngày Bên Mua chậm nhận
  àn giao Căn hộ sẽ bị phạt số tiền bằng là 0,05%/ Giá trị Căn hộ.
 2. Trường hợp do Bên Mua không thực hiện đ ng và đầy đủ các cam kết trong Hợp đồng
  khiến Bên Bán chậm thực hiện àn giao Căn hộ cho Bên Mua thì Bên Bán không phải chịu các
  trách nhiệm quy định trong Hợp đồng về chậm àn giao Căn hộ
  Chấm dứt hợp đồng mua bán chung cư phần 2

 

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page