Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

1, Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan

Bên Mua phải thanh toán lệ phí trước bạ, các loại thuế, lệ phí và các loại phí có liên quan
đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy
chứng nhận cho Bên Mua và trong quá trình sở hữu, sử dụng Căn hộ kể từ thời điểm

Bên Mua nhận bàn giao Căn hộ theo các điều kiện quy định trong Hợp đồng, và mọi khoản thuế,

phí đối với Nhà nước phát sinh từ các hoạt động nêu trên; và thực hiện các nghĩa vụ tài chính

khác phát sinh đối với Căn hộ, Hợp đồng mà không thuộc trách nhiệm Bên Bán theo quy định trong Hợp đồng.

2. Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định cho
Nhà nước khi thực hiện án Căn hộ đã mua cho người khác.

3. Bên Bán có t ách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc t ách nhiệm của Bên Bán
(phát sinh từ việc án Căn hộ cho Bên Mua) cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Bên Bán sẽ phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho Bên Mua theo đúng quy định của
pháp luật. T ong trường hợp theo quy định của pháp luật, hoặc yêu cầu từ cơ quan nhà nước có
thẩm quyền, hoặc do có sự thay đổi về chính sách pháp luật, việc xác định các loại thuế và phí
liên quan đến nhà ở cần thiết phải được xác định hoặc tính toán lại thì Bên Bán và/hoặc Bên Mua
sẽ thực hiện các công việc này trong thời hạn 90 ngày trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Căn hộ. Ngoại trừ quy định này, trong quá
trình thực hiện Hợp đồng các bên thực hiện đúng theo các nội dung của Hợp đồng liên quan đến
các loại Thuế và Phí nhà nước.

  Bố trí phòng khách chung cư sao cho hợp phong thủy

2 Giao nhận căn hộ

1. Điều kiện giao nhận căn hộ: Việc giao nhận Căn hộ giữa Các bên thực hiện theo các
điều kiện quy định trong Hợp đồng. Trước khi ký Biên bản bàn giao Căn hộ, Bên Mua phải nộp
khoản kinh phí 2% tiền Phí bảo trì phần sở hữu chung.

2. Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua vào thời điểm ghi tại Phụ lục 2 của Hợp đồng
về tiến độ xây dựng Căn hộ.

a) Việc bàn giao căn hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại
khoản này, nhưng không được chậm quá 180 ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao căn hộ cho
Bên Mua; Bên Bán phải có văn ản thông áo cho Bên Mua iết lý do chậm bàn giao căn hộ.
) Trước ngày bàn giao căn hộ là 15 ngày, Bên Bán phải gửi văn ản thông báo cho Bên
Mua về thời gian, địa điểm và điều kiện, thủ tục bàn giao Căn hộ (gọi tắt là “Thông Báo Bàn
Giao Căn Hộ”).

  Cam kết của các bên khi mua bán nhà chung cư

3. Căn hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử
dụng đúng tiêu chuẩn về các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiế trị hoàn thiện

mà các bên đã thỏa thuận theo Hợp đồng, t ừ trường hợp thỏa thuận tại Điểm , Khoản 1, Điều 5
của hợp đồng này.

4. Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông báo, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp
pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn hộ so với thỏa thuận t ong hợp đồng này, cùng với
đại diện của Bên Bán đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế căn hộ và ký vào biên bản bàn giao Căn
hộ. Việc bàn giao thực tế Căn Hộ sẽ được lập thành Biên bản bàn giao Căn hộ theo mẫu của Bên
Bán đính kèm Hợp Đồng này.

Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn
giao Căn hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có Thông báo bàn
giao Căn hộ hoặc theo thời hạn cụ thể khác ghi t ong Thông áo bàn giao Căn hộ, hoặc đến kiểm
t a nhưng không nhận bàn giao căn hộ mà không có lý do chính đáng (trừ trường hợp thuộc diện
thỏa thuận tại

Điểm g, Khoản 1, Điều 6 của hợp đồng này) thì kể từ ngày đến hạn bàn giao căn hộ
theo báo của Bên Bán được quy định tại điểu khoản này, thì được x m như Bên Mua đã đồng ý,
chính thức nhận bàn giao căn hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao
Căn hộ theo hợp đồng, Bên Mua không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không
nhận bàn giao Căn hộ; việc từ chối nhận bàn giao căn hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi
phạm hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của hợp đồng này.

  Xem phong thủy phòng ngủ cho trẻ nhỏ

7. Kể từ thời điểm hai ên ký iên ản bàn giao căn hộ, quyền sở hữu Căn hộ được chuyển
từ Bên Bán sang Bên Mua, và Bên Mua được toàn quyền sử dụng căn hộ và chịu mọi trách nhiệm
có liên quan đến Căn hộ, bất kể trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng Căn hộ.

 

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page