Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua trong mua bán chung cư

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

 

12, Quyền của Bên Mua:

 

a) Nhận bàn giao căn hộ quy định tại Điều 2 của hợp đồng này có chất lượng với các thiết

bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu xây dựng mà các bên đã thỏa thuận kèm theo hợp đồng

này và hồ sơ căn hộ theo đúngthỏa thuận trong hợp đồng này.

 

Được sử dụng chỗ để ô tô/x máy trong bãi đỗ xe của Tòa nhà chung cư theo quy định

của Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư hoặc Chủ đầu tư, phù hợp quy định pháp luật.

 

c) Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật

(trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện thực hiện thủ tục này theo thỏa thuận tại Điểm i, Khoản 2

Điều 5 của hợp đồng này);

 

d) Được toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với Căn hộ đã mua

theo quy định của pháp luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch

vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhậnbàn giao Căn hộ theo quy định về sử

dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;

 

đ) Nhận Giấy chứng nhận sau khi đã thanh toán đủ 100% tiền mua Căn hộ và các loại

thuế, phí, lệ phí liên quan đến Căn hộ mua án theo thỏa thuận trong hợp đồng này và theo quy

định của pháp luật;

 

e) Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng

xã hội theo đúng nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt;

 

g) Có quyền từ chối nhậnbàn giao Căn hộ nếu Bên Bán không hoàn thành việc xây dựng

và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu, ình thường của Bên Mua

theo đúngthỏa thuận tại Khoản 4, Điều 4 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp diện tích sử

dụng căn hộ thực tế nhỏ hơn/lớn hơn 5 so với diện tích sử dụng căn hộ ghi trong hợp đồng này.

Việc từ chối nhận bàn giao căn hộ trong trường hợp này không bị coi là vi phạm các điều kiện

àn giao căn hộ của Bên Mua đối với Bên Bán;

 

h Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị Tòa

nhà chung cư nơi có căn hộ mua án khi có đủ điều kiện thành lập Ban quản trị nhà chung cư

theo quy định của Bộ Xây dựng;

 

i) Yêu cầu Bên Bán hỗ trợ thủ tục thế chấp Căn hộ đã mua tại tổ chức tín dụng trong

trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp căn hộ tại tổ chức tín dụng phù hợp theo các điêu kiện

quy định trong Hợp đồng và quy định pháp luật.

 

k) Yêu cầu Bên Bán nộp kinh phí bảo trì nhà chung cư theo đúng thỏa thuận tại Điểm b,

  Mở bán đợt 3 chung cư Green Stars tòa A Giá gốc không chênh

Khoản 3, Điều 3 của hợp đồng này;

 

l) Bên Mua thực hiện các Quyền theo quy định trong Hợp đồng được đảm bảo và ràng

buộc bởi việc thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng của Bên Mua theo quy định pháp luật

 

2. Nghĩa vụ của Bên Mua:

 

 1. a) Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Căn hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu

chung 2% theo thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này không phụ thuộc vào việc có hay không

có thông báo thanh toán tiền mua Căn hộ của Bên Bán;

 1. b) Nhận bàn giao Căn hộ theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;

 

 1. c) Kể từ ngày bàn giao Căn hộ, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn hộ đã

mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo hành Căn hộ của

Bên Bán) và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với

mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định

của pháp luật;

 

 1. d) Kể từ ngày Bên Bán bàn giao Căn hộ cho Bên Mua theo quy định trong Hợp đồng, kể

cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng Căn hộ thì Căn hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo Nội

quy quản lý sử dụng nhà chung cư và Bên Mua phải tuân thủ các quy định được nêu trong Bản

nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư;

 

đ) Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên Mua phải nộp

như thỏa thuận tại Điều 7 của hợp đồng này và các quy định khác có liên quan, theo quy định

pháp luật;

 1. e) Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ

tinh, thông tin liên lạc… và các khoản thuế, phí khác phát sinh theo quy định do nhu cầu sử dụng

của Bên Mua, phù hợp các điều kiện quy định trong Hợp đồng này và quy định pháp luật;

 

 1. g) Thanh toán phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác theo thoả thuận quy

định tại Khoản 3, Điều 11 của hợp đồng này và các điều khoản có liên quan, kể cả trường hợp

 

Bên Mua không sử dụng Căn hộ đã mua;

 

 1. h) Chấp hành các quy định của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng

ban hành và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm theo Hợp đồng này;

 

 1. i) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư;
 2. k) Sử dụng Căn hộ đúngmục đích để ở theo quy định của Luật Nhà ở và theo thỏa thuận trong hợp đồng này;

 

 1. l) Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải  nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định trong hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định pháp luật;
  Gemek Premium: Chung cư chất lượng cao, giá trung bình

 

 1. m) Thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng và các nghĩa vụ khác theo quyết định của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định pháp luật khi vi phạm các quy định về quản lý, sử

dụng nhà chung cư. Bên Mua tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng và theo quy định

pháp luật là điều kiện đảm bảo thực hiện các quyền quy định trong Hợp đồng.

 

 1. n) Trong quá trình sử dụng Căn Hộ, Bên Mua không được thay đổi kiến trúc mặt ngoài và

kết cấu bên trong Căn Hộ so với thời điểmbàn giao Căn hộ (bao gồm các việc dựng tường ngăn

lên mặt sàn, phá dỡ, di chuyển các trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật gắn với Phần Sở Hữu

Chung của Tòa Nhà …v.v); không được đặt các biển quảng cáo, pa nô, áp phích, biển hiệu ở

phía mặt ngoài của Tòa Nhà; không được cơi nới thêm ra xung quanh hoặc tác động, can thiệp

dưới bất kỳ hình thức nào làm ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể của Tòa Nhà và/hoặc mặt ngoài

của Căn Hộ. Trong trường hợp Bên Mua muốn sửa chữa bên trong Căn Hộ (không làm ảnh

hưởng đến kết cấu chính của Căn Hộ), Bên Mua phải có đơn đề nghị bằng văn ản kèm theo bản

vẽ thiết kế và kế hoạch sửa chữa gửi cho Bên Bán hoặc Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà

chung cư ít nhất là năm (05) ngày trước thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện việc sửa chữa để Bên

Bán hoặc Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư x m x t và quyết định. Mọi việc sửa

chữa của Bên Mua đều phải có sự đồng ý bằng văn ản của Bên Bán hoặc Doanh nghiệp quản lý

vận hành nhà chung cư và phải tuyệt đối tuân thủ Bản nội quy Khu nhà chung cư.

 

 1. p) Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên Bán, hoặc Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư

hoặc người có thẩm quyền của Bên Bán được quyền tiếp cận vào bên trong Căn Hộ vì mục đích

khắc phục các sự cố liên quan đến Tòa Nhà và/hoặc Căn Hộ, bảo hành, bảo trì, xây dựng, đảm bảo

an toàn phòng chống cháy nổ, mục đích pháp lý và các quyền khác của Bên Bán và/hoặc hoặc

Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định trong Bản nội quy nhà chung cư;

 

 1. q) Bên Mua cam kết:

 

(i) Tự chịu trách nhiệm bảo trì Căn Hộ của mình. Chấp hành các quy định tại Quy chế

quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy khu nhà chung cư này;

 

(ii) Cam kết tuân thủ việc Bên Bán và/hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành ngừng

  Cánh định giá nhà chung cư

hoặc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác nếu Bên

Mua vi phạm nghiêm trọng Bản nội quy khu nhà chung cư đính kèm Hợp Đồng này sau khi Bên

Bán đã thông áo ằng văn ản cho Bên Mua t ước 7 ngày.

 

(iii) Có nghĩa vụ đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận,

cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Bên Bán theo các quy định của pháp luật và của cơ quan quản

lý nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua. Hợp tác, cung

cấp và ký mọi giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Bên Bán cho việc hoàn tất các thủ tục tại cơ

quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua;

 

(iv) Tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến các quyền sở

hữu và hoạt động kinh doanh của Bên Bán trong Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán. Không được

can thiệp vào việc sử dụng, định đoạt hoặc chuyển giao Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán;

 

(v) Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng Phần Sở Hữu Chung theo đúngquy định của Hợp

Đồng này và, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trong

trường hợp làm hỏng hóc, thiệt hại đối với Phần sở hữu chung;

 

(vi) Nắm rõ và tuân thủ các quy định/Quy chế tham gia giao dịch mua án Căn Hộ của

Chủ đầu tư; Tuân thủ các quy định của Hợp Đồng này, Bản nội quy nhà chung cư và các nghĩa

vụ khác theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm;

 

(vii) Kể từ thời điểm Bên Bánbàn giao Căn hộ cho Bên Mua theo quy định trong Hợp

đồng, Bên Mua tự chịu trách nhiệm về việc mua và duy trì các loại bảo hiểm liên quan đến Căn

 

Hộ theo quy định của pháp luật. Bên Mua tự chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro và tổn thất liên

quan đến hoặc phát sinh từ Căn Hộ.

(viii) Thực hiện các cam kết, thỏa thuận với Bên Bán trong các thỏa thuận khác có liên

quan đến Căn hộ được ký giữa Các bên.

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page