Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sử dụng căn hộ trong nhà chung cư

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sử dụng căn hộ trong nhà chung cư để mọi ngừoi nắm được nhé

 

Bên Mua được quyền sở hữu iêng đối với diện tích căn hộ đã mua th o thỏa thuận của

hợp đồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn hộ th o quy định trong

Hợp đồng. Có quyền sở hữu, sử dụng đối với phần diện tích, thiết ị thuộc sở hữu chung t ong

nhà chung cư quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.

 

  1. Các diện tích và hạng mục công trình thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán; các phần

diện tích và thiết bị thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu trong nhà

chung cư được quy định tại Điều 1, Hợp đồng này. Trong phạm vi pháp luật cho phép, các diện

tích không thuộc phần diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên Mua và diện tích sở hữu chung thì

  Chọn căn hộ chung cư theo hướng phong thủy

thuộc phần diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên Bán.

 

  1. Hai bên nhất trí thỏa thuận mức Phí quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

 

  1. a) Tính từ thời điểm Bên Bán àn giao căn hộ cho Bên Mua th o quy định tại Điều 8 của

Hợp đồng này đến thời điểm Ban quản t ị Tòa nhà được thành lập và ký hợp đồng quản lý, vận

hành nhà ở với đơn vị quản lý vận hành, là: 5.000 đồng/m2/ tháng (đã ao gồm thuế VAT).

 

Mứcphí này được áp dụng cho năm hoạt động đầu tiên của Tòa nhà và Dự án, và có thể được điều

chỉnh nhưng phải tính toán hợp lý phù hợp với thực tế thị t ường tại từng thời điểm.

Bên Mua có trách nhiệm đóng khoản phí này cho Bên Bán vào thời điểm: vào ngày 25

hàng tháng. Việc đóng phí quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện th o quy định cụ thể của

  Nghĩa vụ của bên bán trong mua bán chung cư

Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư

 

Danh mục các công việc, dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà Bên Bán cung cấp

cho Bên Mua trước khi thành lập Ban quản t ị Khu nhà chung cư do Doanh nghiệp quản lý vận

hành Khu nhà chung cư lập và công khai cho Bên Mua. Các dịch vụ này được quy định t ong

Phụ lục của Bản nội quy quản lý nhà chung cư đính kèm của Hợp đồng.

 

Sau khi Ban quản trị của Tòa nhà được thành lập thì danh mục các công việc, dịch vụ,

mức phí và việc đóng phí quản lý vận hành Tòa nhà va Dự án sẽ do Chủ đầu tư xây dựng t ên cơ sở

áp dụng quy định về phí dịch vụ quản lý nhà chung cư của UBND thành phố Hà Nội và được thống

  Điều kiện Bảo hành nhà ở trong mua bán chung cư

nhất với các Ban quản trị của Tòa nhà.

 

  1. Giá sử dụng các dịch vụ gia tăng (chỉ thu khi Bên Mua có nhu cầu) th o qui định của

đơn vị kinh doanh các dịch vụ gia tăng tại từng thời điểm.

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page