Giá bán căn hộ, kinh phí bảo trì, phương thức và thời hạn thanh toán

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

Điều 3. Giá bán căn hộ, kinh phí bảo trì, phương thức và thời hạn thanh toán

1. Giá án căn hộ:

a) Giá án căn hộ: được quy định tại Phụ lục II của Hợp đồng.

– Giá án căn hộ quy định tại điểm này đã ao gồm giá trị quyền sử dụng đất của diện tích
đất mà Bên Mua có quyền sử dụng chung, thuế giá trị gia tăng, và Kinh phí bảo trì phần sở hữu
chung của nhà chung cư ằng 2% giá trị căn hộ chưa ao gồm thuế VAT.

)Giá  bán căn hộ quy định tại Điểm a, Khoản này không bao gồm các khoản sau:

i) Các khoản lệ phí trước bạ, phí và chi phí th o quy định của pháp luật liên quan đến
việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua. Các khoản lệ phí và chi phí
này do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán;

ii) Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho căn hộ gồm: dịch vụ
ưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho iêng căn hộ.
Các chi phí này Bên Mua thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ phù hợp th o các điều
kiện quy định trong Hợp đồng;

iii) Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng: Kể từ ngày Căn hộ được àn giao cho
Bên Mua th o thỏa thuận tại Điều 8 của hợp đồng này, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán phí
quản lý vận hành nhà chung cư th o thuận tại Khoản 3, Điều 11 của Hợp đồng này

  Thị trường bất động sản bước vào cuộc chiến sau tết

iv) Các chi phí, thuế khác (nếu có) liên quan đến Hợp Đồng thuộc trách nhiệm của Bên
Mua th o quy định của pháp luật và Hợp Đồng này;

c) Hai bên thống nhất kể từ ngày àn giao Căn hộ và trong suốt thời hạn sở hữu, sử dụng
Căn hộ đã mua thì Bên Mua phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính th o quy định hiện hành, thanh
toán cho Đơn vị quản lý vận nhà chung cư và các nhà cung cấp dich vụ về Phí quản lý vận hành
nhà chung cư hàng tháng và các loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích được cung cấp
trong Tòa nhà và các tiện ích, dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng, như:, điện, nước, điện thoại,
truyền hình cáp…

2. Phương thức thanh toán:

a) Tất cả các khoản thanh toán quy định của Hợp Đồng này được thanh toán bằng tiền
đồng Việt Nam và sẽ được Bên Mua trả bằng tiền mặt tại văn phòng của Bên Bán hoặc chuyển
khoản vào tài khoản ngân hàng duy nhất của Bên Bán nêu dưới đây:

Tài khoản số: 0000 0000 2949
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Hội sở chính.
Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Ngôi sao An Bình.

  Xem phong thủy phòng ngủ cho trẻ nhỏ

Trong trường hợp thay đổi tài khoản thanh toán, Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua bằng văn
bản t ong đó có xác nhận của ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam đồng ý về việc thay đổi trên.

b) Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Bán xuất phiếu thu
về khoản tiền đã nhận thanh toán của Bên Mua hoặc số tiền chuyển khoản đã ghi có vào tài
khoản của Bên Bán.

3. Thời hạn thanh toán:

a) Thời hạn thanh toán Giá trị Căn hộ: được quy định tại Phụ lục II của Hợp đồng.

b) Thời hạn thanh toán Kinh phí bảo t ì phần sở hữu chung (bằng 2% Giá trị căn hộ chưa
có thuế VAT): Bên Mua có t ách nhiệm thanh toán cho Bên Bán trước thời điểm ký iên ản àn
giao căn hộ. Hai ên nhất t í ằng, Bên Bán có trách nhiệm gửi khoản tiền này vào tài khoản
riêng của ngân hàng thương mại trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thu kinh phí của Bên Mua
theo lãi suất không kỳ hạn để tạm quản lý. Bên Bán có trách nhiệm bàn giao khoản kinh phí này
(bao gồm cả tiền lãi) cho Ban Quản trị Tòa nhà chung cư quản lý sau khi Ban Quản trị được
thành lập th o quy định trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định công nhận Ban
quản trị của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà chung cư để phục vụ cho việc bảo trì phần sở
hữu chung nhà chung cư th o quy định của pháp luật, trừ t ường hợp các bên có thỏa thuận thống
nhất để chủ đầu tư tạm quản lý kinh phí này.

  Giải thích thuật ngữ trong hợp đồng mua bán chung cư

c) Thanh toán Phí quản lý vận hành nhà chung cư và các phí dịch vụ khác: Bên Mua có
trách nhiệm thanh toán Phí quản lý vận hành nhà chung cư và các phí dịch vụ khác cho Bên Bán
hoặc theo các hợp đồng mà Bên Mua ký kết hoặc thỏa thuận với Doanh nghiệp quản lý vận hành
nhà chung cư và các đơn vị cung cấp dịch vụ

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page