Điều kiện Bảo hành nhà ở trong mua bán chung cư

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

1 Bảo hành nhà ở trong mua bán chung cư

 

Bên Bán có trách nhiệm bảo hành căn hộ đã án theo đ ng quy định tại Điều 46 của Nghị
định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành Luật Nhà ở và các quy định sửa đổi, bổ sung của Nhà nước vào từng thời điểm

Khi àn giao căn hộ cho Bên Mua, Bên Bán phải thông áo và cung cấp cho Bên Mua
01 bản sao biên bản nghiệm thu đưa công t ình nhà chung cư vào sử dụng theo quy định của pháp
luật xây dựng để các ên xác định thời điểm ảo hành nhà ở

Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về kết cấu chính
của nhà ở (dầm, cột, trần sàn, mái, tường, các phần ốp, lát, trát), các thiết bị gắn liền với nhà ở như hệ thống các loại cửa, đường dây cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, sụt nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành căn hộ ằng cách thay thế hoặc sửa chữa các
điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do Bên Bán hoặc Bên được Bên Bán ủy
quyền thực hiện. Bên Bán không có trách nhiệm hoàn trả chi phí bảo hành t ong trường hợp Bên
Mua tự ý hoặc nhờ người khác khắc phục khiếm khuyết trong mọi trường hợp;

Bên Bán sẽ thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp luật. T ong trường hợp xảy ra
hư hỏng có thể sửa chữa khắc phục được trong phạm vi công nghệ kỹ thuật và thực tế cho phép,
Bên Bán sẽ thực hiện sửa chữa hạng mục hư hỏng đó ằng vật liệu và/hoặc thiết bị mới cùng loại
hay chất lượng tương đương đang có t ên thị t ường. Bên Bán và Bên Mua có thể có thỏa thuận
để Bên Mua tự thực hiện việc sửa chữa các hư hỏng. Bên Bán có trách nhiệm khắc phục các hư
hỏng, khiếm khuyết trong thời hạn không quá 15 ngày (chậm nhất cũng không quá 30 ngày) kể từ
ngày nhận được thông báo của Bên Mua. Nếu Bên Bán chậm bảo hành so với thời hạn quy định
này mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường

  Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sử dụng căn hộ trong nhà chung cư

Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng vănbản cho Bên Bán khi căn hộ có các hư hỏng
thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên
Mua, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đ ng thỏa thuận và theo quy
định của pháp luật; Bên Mua phải tạo điều kiện để Bên Bán thực hiện ảo hành nhà ở.

Nếu Bên Bán chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì phải chịu trách

nhiệm bồi thường cho Bên Mua theo thiệt hại thực tế xảy a.
Ngay khi phát hiện ra bất kỳ khiếm khuyết, hư hỏng nào là đối tượng được bảo hành theo
quy định của Điều này, Bên Mua và/hoặc bất kỳ Người sử dụng Căn Hộ, Người liên quan của

Cư Dân có nghĩa vụ phải: (i) Ngay lập tức thông báo bằng vănbản thông qua hình thức gửi trực tiếp

hoặc thông qua hình thức gửi thư ảo đảm cho Bên Bán về các khiếm khuyết, hư hỏng đó chậm nhất

là trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày phát hiện ra khiếm khuyết, hư hỏng, và (ii) sử dụng các

biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế tối đa hậu quả của khiếm khuyết, hư hỏng đó.

Nếu Bên Mua và/hoặc bất kỳ Người sử dụng Căn Hộ, Người liên quan Của Cư Dân không thực hiện mọi nỗ lực nhằm hạn chế các thiệt hại hoặc không tuân thủ điều kiện bảo hành thì Bên Mua và/hoặc bất kỳ Người sử dụng Căn Hộ, Người liên quan Của Cư Dân phải gánh chịu, toàn bộ hay một phần tùy theo mức độ vi phạm, chi phí sửa chữa, thay thế hoặc khắc phục khiếm khuyết, hư hỏng và các thiệt hại phát sinh.

  Bảng giá chung cư cao cấp Vinhomes

Bên Mua và Bên Mua phải đảm bảo bất kỳ Người sử dụng Căn Hộ phải cho phép và tạo
điều kiện thuận lợi cho nhân viên của Bên Bán hay người của những công ty chuyên nghiệp do Bên Bán chỉ định được ph p vào Căn Hộ và cho phép họ đưa vào khu vực Căn Hộ những máy móc, trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc bảo hành nói trên. Khi thực hiện việc bảo hành này, nhân viên của Bên Bán hay những công ty chuyên nghiệp do Bên Bán chỉ định phải hạn chế tối đa mọi bất tiện có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Bên Mua và/hoặc cho các tài sản của Bên
Mua trong hoặc liên quan đến Căn Hộ

Thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày Bên Bán ký biên bản nghiệm thu đưa nhà
ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng, cụ thể như sau: thời hạn bảo hành là 60 tháng

Ngoài ra các bạn sẽ cần tìm một sỗ địa chỉ vật liệu trang trí nội thất để bảo hành ví dụ như Địa chỉ dát vàng nội thất giá rẻ tại Hà Nội

 

Bên Bán không thực hiện bảo hành căn hộ trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường;

) Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của ên
thứ a nào khác gây a;

c) Trường hợp hư hỏng do sự kiện bất khả kháng;

d) Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5 Điều này

  Cam kết của các bên khi mua bán nhà chung cư

;
đ) Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 3 Điều này,

bao gồm cả những thiết ị, ộ phận gắn liền căn hộ do Bên Mua tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa mà
không được sự đồng ý của Bên Bán, những phần/bộ phận và thiết bị của Căn Hộ do Bên Mua và
bất kỳ Người sử dụng Căn Hộ, Người liên quan Của Cư Dân tự lắp đặt, thực hiện và/hoặc sửa chữa.
) Các trường hợp:

(i) do Bên Mua sử dụng sai hoặc tự ý sửa chữa thay đổi; (ii) Do lỗi của
Bên Mua hay bất kỳ Người sử dụng Căn Hộ, Người liên quan Cư Dân hoặc bất kỳ một bên thứ
ba nào khác gây ra, kể cả những hư hỏng do các thiết bị và/hoặc tài sản của Bên Mua hay bất kỳ
Người sử dụng Căn Hộ, Người liên quan Cư Dân hoặc bất kỳ một bên thứ ba nào khác gây ra;
trường hợp này giải quyết theo mục 4 trên đây

 

Sau thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5 Điều này, việc sửa chữa các hư hỏng
của Căn hộ thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc ảo t ì phần sở hữu chung t ong nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở

 

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page