Điều 2. Đặc điểm của căn hộ mua bán

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment
 • C ăn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;
 • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
 • Căn cứ Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 • Căn cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng;
 • Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 • Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 • Căn cứ Quyết định số: 876/QĐ/UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 07 tháng 2 năm 2014 về việc Thu hồi 34.636m2 đất tại ô CT2 thuộc Khu đô thị: “Thành phố Giao Lưu”, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Quốc tế VIGEBA; giao cho Công ty cổ phần Ngôi sao An Bình để thực hiện Dự án thành phần Khu nhà ở cao tầng CT2
 • Bên Bán đồng ý án và Bên Mua đồng ý mua một (01) Căn hộ thuộc Tòa Nhà có đăc điểm như sau:
 • 1.Đặc điểm của căn hộ mua bán:
 • a)Đặc điểm và thông tin chi tiết của Căn hộ được mô tả chi tiết tại Phụ lục I của Hợp đồng.
 • b)Diện tích sử dụng căn hộ của Bên Mua là diện tích được tính theo kích thước thông thủy (gọi chung là diện tích thông thủy) th o quy định tại Khoản 11, Điều 1 của hợp đồng này và
 • là căn cứ để tính tiền mua án căn hộ quy định tại Điều 3 của hợp đồng này;
 • Hai ên nhất t í ằng, diện tích thông thủy ghi tại điểm này chỉ là tạm tính và có thể tăng
 • lên hoặc giảm đi th o thực tế đo đạc tại thời điểm àn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm
 • _____________________________________________________________________________________
 • thanh toán số tiền mua căn hộ cho Bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ; t ong t ường hợp diện tích thông thủy thực tế chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn 2 (hai phần t ăm) so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai ên không phải điều chỉnh lại giá án căn hộ. Nếu diện tích thông thủy thực tế chênh lệch vượt quá 2 (hai phần trăm) so với diện tích ghi t ong
 • Hợp đồng này thì Giá án căn hộ sẽ được điều chỉnh lại phù hợp theo theo phần chênh lệch diện tích đo đạc thực tế khi àn giao Căn hộ.
 • Trong biên bản àn giao Căn hộ hoặc trong phụ lục của Hợp đồng, Hai bên nhất trí sẽ ghi
 • rõ diện tích thông thủy thực tế khi bàn giao Căn hộ, diện tích thông thủy chênh lệch so với diện tích ghi trong hợp đồng mua án đã ký (nếu có). Biên bản àn giao Căn hộ (theo mẫu đính kèm) và phụ lục của Hợp đồng mua án căn hộ là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.
 • Diện tích căn hộ được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho Bên Mua được xác định theo diện tích thông thủy thực tế khi bàn giao Căn hộ;
 • c)Diện tích sàn xây dựng được tính theo quy định tại Khoản 12, Điều 1 của hợp đồng này, và được mô tả chi tiết tại phụ lục của Hợp đồng.
 • d)Mục đích sử dụng căn hộ: dùng để ở.
 • ) Năm hoàn thành việc xây dựng: được Các bên ghi cụ thể trong Biên bản àn giao Căn hộ.
 • 2.Đặc điểm về đất xây dựng Tòa nhà có căn hộ nêu tại Khoản 1 Điều này:
 • Vị t í ô đất: Ô đất có ký hiệu là CT2 – Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu đô thị Thành phố Giao Lưu ( Ban hành tại quyết định số 154/QĐ – UBND ngày 01/9/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
  Hóa giải phong thủy cho các ngôi nhà gần công trình bất lợi
Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page