Chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong mua bán chung cư

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

Chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong mua bán chung cư được rất nhiều nhà đầu tư bất động sản quan tâm.

 

  1. Trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp căn hộ đã mua cho tổ chức tín dụng đang

hoạt động tại Việt Nam trước khi Bên Mua được cấp Giấy chứng nhận thì Bên Mua phải thông

báo trước bằng văn ản để Bên Bán cùng Bên Mua làm các thủ tục cần thiết th o quy định của

ngân hàng, phù hợp các điều kiện của Hợp đồng và quy định pháp luật.

 

  1. T ong Trường hợp Bên Mua chưa nhận àn giao căn hộ từ Bên Bán mà Bên Mua có nhu

cầu thực hiện chuyển nhượng hợp đồng này cho bên thứ ba thì các bên phải thực hiện đ ng thủ

tục chuyển nhượng hợp đồng th o quy định của pháp luật về nhà ở. Bên Bán không được thu

thêm ất kỳ một khoản phí chuyển nhượng hợp đồng nào khi làm thủ tục xác nhận việc chuyển

nhượng hợp đồng cho Bên Mua.

 

  1. Haibên thống nhất ằng, Bên Mua chỉ được chuyển nhượng Hợp đồng mua án căn hộ

chobên thứ a khi có đủ các điều kiện sau đây:

 

  1. a) Căn hộ mua án không đang t ong tình t ạng thế chấp tại tổ chức tín dụng hoặc không

thuộc diện ị hạn chế chuyển nhượng th o quyết định của cơ quan nhà nước hoặc không có t anh

  Chọn căn hộ chung cư theo hướng phong thủy

chấp với bên thứ a, trừ Trường hợp được ngân hàng thế chấp đồng ý để Bên Mua chuyển nhượng

hợp đồng cho bên thứ ba;

 

) Bên Mua đã hoàn thành việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn liên quan đến căn hộ đã

mua cho Bên Bán th o thỏa thuận trong hợp đồng này;

 

  1. c) Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại

Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển nhượng hợp đồng;

 

  1. d) Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải cam kết tuân thủ các thỏa thuận của Bên Bán

và Bên Mua t ong hợp đồng này.

 

  1. Trong cả hai Trường hợp nêu tại Khoản 1 và 2 Điều này, người mua lại nhà ở hoặc bên

nhận chuyển nhượng hợp đồng mua án căn hộ đều được hưởng các quyền và phải thực hiện các

nghĩa vụ của Bên Mua theo thỏa thuận t ong hợp đồng này và trong Bản nội quy quản lý sử dụng

nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này.

 

  1. Việc chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 3 Điều này được thực hiện với điều kiện

là các quy định sau đây sẽ được áp dụng:

 

i) Các bên chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng Hợp Đồng phải hoàn thành nghĩa vụ

  Dùng phong thủy để hóa giải mâu thuẫn gia đình

nộp thuế cho Nhà nước th o quy định của pháp luật;

 

ii) Trường hợp trước thời điểm chuyển nhượng Hợp Đồng, Bên Mua vay vốn ngân hàng để

mua Căn Hộ và có sự xác nhận của Bên Bán, thì Bên Mua phải t ình cho Bên Bán văn ản xác

nhận của ngân hàng về việc Bên Mua đã hoàn t ả đầy đủ các khoản vay để mua Căn Hộ, ngoại trừ

Trường hợp Ngân hàng có văn ản xác nhận chấp thuận cho Bên Mua chuyển nhượng Hợp đồng;

 

iii) Để tránh hiểu lầm, Bên Bán sẽ không có trách nhiệm trả lại cho Bên Mua hoặc bên

nhận chuyển nhượng Hợp Đồng bất kỳ số tiền nào liên quan đến những khoản tiền Bên Mua đã

thanh toán cho Bên Bán;

 

iv) Bên Mua và bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng của Bên Mua sẽ chịu trách nhiệm

thanh toán về bất kỳ khoản thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng Hợp đồng th o quy định của

pháp luật;

 

v) Nếu Bên Mua và Bên nhận chuyển nhượng sử dụng các dịch vụ bất động sản do Bên

Bán hoạc đơn vị kinh doanh dịch vụ bất động sản cung cấp để hỗ trợ Các bên thực hiện quá trình

thực hiện chuyển nhượng Hợp đồng th o các điều kiện quy định trong Hợp đồng này và theo quy

  Điều 2. Đặc điểm của căn hộ mua bán

định pháp luật, thì: Bên Mua và/hoặc bên nhận chuyển nhượng sẽ trả các chi phí khi sử dụng các

dịch vụ bất động sản của Bên Bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ Bất động sản;

 

vi) Bên Bán chỉ xác nhận vào Văn ản Chuyển nhượng Hợp Đồng khi: Bên Mua cung cấp

đầy đủ hồ sơ th o quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục chuyển

nhượng quy định trong Hợp đồng và th o quy định pháp luật;

 

vii) Các quy định khác của pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page