Chấm dứt hợp đồng mua bán chung cư phần 2

khach di xem nha chung cu

Phần 2 sẽ nói về các thay đổi sửa chữa, hiệu lực…

Các thay đổi và sửa chữa

Trong trường hợp Bên Mua tự thực hiện hoàn thiện Căn hộ, thì Bên Mua cam kết và

có trách nhiệm hoàn thiện việc sửa chữa, cải tạo và lắp đặt nội thất Căn Hộ trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo quy định tại của Hợp đồng.

Việc thay đổi Sửa nhà đón xuân Đinh Đậu với sàn gỗ công nghiệp Thaione

Cũng sẽ nằm trong mục thay đổi sửa chữa căn hộ. Nên các bạn hết sức chú ý

Trong quá trình hoàn thiện việc sửa chữa, cải tạo và lắp đặt nội thất Căn Hộ và sử

dụng Căn Hộ, Bên Mua cam kết tuân thủ quy định liên quan đến việc sửa chữa, hoàn thiện Căn

Hộ như được quy định tại Điều này và quy định của Chủ đầu tư và Bản nội quy nhà chung cư.

 

Trong mọi trường hợp, Bên Mua không được thay đổi Căn Hộ và/hoặc diện tích Căn

hộ, kết cấu chính của Căn Hộ theo như thiết kế được phê duyệt. Trong mọi trường hợp, Bên Mua

cam kết không thay đổi mục đích sử dụng (để ở, bao gồm cả việc cho thuê, cho mượn để ở) của

Căn Hộ trừ trường hợp pháp luật tại thời điểm đó cho ph p thay đổi mục đích sử dụng, và khi đó

Bên Bán và/hoặc Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư có quyền yêu cầu Bên Mua phải

thanh toán phí dịch vụ áp dụng cho mục đích sử dụng mới theo các quy định hiện hành.

  Xem phong thủy phòng ngủ cho trẻ nhỏ

 

Bên Mua cam kết sẽ tuân thủ và đảm bảo rằng những người thuê Căn Hộ để ở và/hoặc

người sử dụng thực tế Căn Hộ của Bên Mua sẽ phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về xây dựng

và sửa chữa đối với Căn Hộ phù hợp với quy định của Hợp Đồng này, Bản nội quy nhà chung cư

và các quy định có liên quan của pháp luật.

 

Trong trường hợp phát sinh các sửa chữa hoặc thay thế lớn đối với Tòa nhà mà chi phí

vượt quá Phí bảo trì thì Bên Mua cùng với các Chủ sở hữu khác cùng đóng góp chi phí tương ứng

với Diện tích sử dụng iêng để thực hiện các hoạt động sửa chữa, thay thế lớn trong Tòa nhà.

 

2 Miễn trách nhiệm

 

Bên Mua sẽ chịu mọi trách nhiệm quản lý đối với Phần hữu riêng Của Bên mua kể từ

ngày Bên bán bàn giao Căn hộ cho Bên mua theo quy định trong Hợp đồng.

 

Bên Bán sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc chậm trễ hoặc không thực

hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này gây ra do những thay đổi về chính sách, pháp luật  của Việt Nam và/hoặc trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng.

 

Bên Bán được miễn trừ trách nhiệm và thiệt hại về tài sản, vật chất phát sinh bởi khiếu

nại, kiện tụng đòi ồi thường từ bất kỳ Bên thứ a nào liên quan đến Căn Hộ và/hoặc Dự Án mà

  Nghĩa vụ của bên bán trong mua bán chung cư

khiếu nại, kiện tụng, đòi ồi thường đó xuất phát từ lỗi của Bên Mua.

 

Bên Mua được miễn trừ trách nhiệm và thiệt hại về tài sản, vật chất phát sinh bởi

khiếu nại, kiện tụng, đòi ồi thường từ bất kỳ Bên thứ a nào liên quan đến Căn Hộ và/hoặc Dự

Án, mà khiếu nại, kiện tụng, đòi ồi thường đó xuất phát từ lỗi của Bên Bán.

 

Nếu Các bên có các thỏa thuận khác liên quan đến Căn hộ và Dự án thì Các Bên cam

kết tuân thủ các các thỏa thuận được ký giữa Cácbên (như các phụ lục, quy chế quản lý nhà

chung cư, hoặc bất kỳ văn ản thỏa thuận giữa Các bên).

 

3 Giải quyết tranh chấp

 

Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn

bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày một trong hai bên

thông báo bằng văn ản cho bên kia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó không được

thương lượng giải quyết thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định

của pháp luật Việt Nam.

 

4 Hiệu lực của hợp đồng

 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này có 19 Điều, với 26 trang và 03 Phụ lục đính kèm, được lập thành 04 bản

và có giá trị như nhau, Bên Mua giữ 01 bản, Bên Bán giữ 03 bản để lưu t ữ, làm thủ tục nộp thuế,

  Những điều đại kỹ trong phòng ngủ bạn nên biết

lệ phí và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua.

 

5 Các Phụ lục kèm theo hợp đồng này bao gồm:

+ Phụ lục số 01: Mô tả căn hộ

+ Phụ lục số 02: Giá án căn hộ và tiến độ thanh toán

+ Phụ lục số 03: Nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư

Các Phụ lục đính kèm hợp đồng này và các sửa đổi, ổ sung theo thỏa thuận của haibên là nội dung không tách ời hợp đồng này và có hiệu lực thi hành đối với haibên.

Trong trường hợp các bên thỏa thuận thay đổi nội dung của hợp đồng này thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên./

Ngoài ra nếu khách hàng là người nước ngoài thì quý khách nên dùng dịch vụ dịch thuật để đảm bảo quyền lợi cho 2 bên

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page