Chấm dứt hợp đồng mua bán chung cư phần 1

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

 

 Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy a một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng bằng văn ản. Trong trường hợp này, hai bên lập

văn ản thoả thuận cụ thể các điều kiện và thời hạn chấm dứt hợp đồng;

b) Bên Mua chậm thanh toán tiền mua căn hộ theo thoả thuận tại Điểm , Khoản 1, Điều

12 của hợp đồng này;

c) Bên Bán chậm bàn giao căn hộ theo thỏa thuận tại Điểm , Khoản 2, Điều 12 của hợp

đồng này;

d) Trong trường hợpbên ị tác động ởi sự kiện ất khả kháng không thể khắc phục được

để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện bất

khả kháng và hai bên cũng không có thỏa thuận khác thì một trong hai bên có quyền đơn phương

chấm dứt hợp đồng này và việc chấm dứt hợp đồng này không được coi là vi phạm hợp đồng.

 

Việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Khoản 1, Điều này: Các

bên được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng trong thời gian tồn tại sự kiện bất khả kháng.

 

Các bên không phải chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do sự kiện bất khả kháng.

 

2, Thông báo

Địa chỉ để các bên nhận thông báo của Các Bên:

a) Địa chỉ nhận thông báo của Bên Bán: Số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế

1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

b) Địa chỉ nhận thông báo của Bên Mua: 408 K2, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức thông báo giữa cácbên: Bằng văn ản gửi t ực tiếp hoặc bằng đường ưu

  Nghĩa vụ của bên bán trong mua bán chung cư

điện, điện thoại t ực tiếp.

Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại phát sinh liên quan đến hợp đồng này

phải được lập thành văn ản. Hai bên thống nhất bằng, các thông báo, yêu cầu, khiếu nại được coi

là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đ ng tên người nhận thông báo, đ ng hình thức thông báo

theo thỏa thuận tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này và trong thời gian như sau:

 

a) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của người nhận thông báo;

) Vào ngàybên gửi nhận được thông báo chuyển ax thành công trong trường hợp gửi

thông báo bằng fax;

 

c) Trong trường hợp không có thông báo của Bưu điện t ả lại Thông báo gửi đi trong thời

hạn 07 ( bảy), kể từ ngày đóng dấu ưu điện trong trường hợp gửi thông báo bằng thư chuyển

phát nhanh;

 

Các bên phải thông báo bằng văn ản cho nhau iết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ,

hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về (địa chỉ, hình thức, tên người

nhận thông báo do các bên thỏa thuận) mà bên có thay đổi không thông báo lại cho  bên kia biết

thì bên gửi thông báo không chịu t ách nhiệm về việcbên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

 

3 Các thỏa thuận khác

Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ

Các Bên cùng đồng ý và xác nhận rằng: mặc dù Bên Bán có nghĩa vụ xin cấp Giấy

chứng nhận nhưng việc cấp Giấy chứng nhận này và thời gian xin cấp Giấy chứng nhận sẽ phụ thuộc vào các quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm xin cấp Giấy chứng nhận và quyết  định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, việc giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận của  cơ quan co thẩm quyền.

  Những điều đại kỹ trong phòng ngủ bạn nên biết

 

Các Bên cùng đồng ý và xác nhận rằng: Do có sự thay đổi về quy định pháp luật so

với thời điểm Hợp đồng này được ký kết, và tùy theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có

thẩm quyền theo quy định pháp luật về cách tính diện tích Căn Hộ tại thời điểm cấp Giấy chứng

nhận dẫn đến diện tích Căn Hộ trên Giấy chứng nhận có thể khác với Diện Tích Hợp Đồng.

Trong trường hợp này, Các Bên đồng ý sẽ chấp thuận sự chênh lệch giữa diện tích trên Giấy

chứng nhận và Diện tích sử dụng ghi trong Hợp đồng; và trong trường hợp này, Giá trị Căn hộ sẽ

không thay đổi.

 

Các Bên xác nhận rằng Bên Bán có trách nhiệm và sẽ nỗ lực cho đến khi Bên Mua

nhận được Giấy chứng nhận. Trường hợp có sự chậm trễ trong việc cấp Giấy chứng nhận vì các

lý do khách quan ngoài khả năng kiểm soát của Bên Bán sẽ không bị coi là lỗi của Bên Bán;

 

Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán tất cả các khoản chi phí phát sinh theo

quy định pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các chi phí thực tế hợp

pháp khác trên cơ sở thỏa thuận của hai bên trong quá trình tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy

  Doanh nghiệp địa ốc “săn“ các dòng vốn mới

chứng nhận nói trên và trước khi nhận Giấy chứng nhận;

 

Trong trường hợp Bên Mua ủy quyền cho một bên thứ 3 để nhận Giấy chứng nhận,

Bên Bán sẽ chỉ có nghĩa vụ giao Giấy chứng nhận chobên được ủy quyền nếu: (i) Bên Mua đã

thanh toán đầy đủ cho Bên Bán giá trị còn lại của Hợp Đồng, các khoản lãi, phạt và bồi thường

phát sinh (nếu có) và các khoản thuế, lệ phí phát sinh từ việc xin cấp Giấy chứng nhận cho Bên

Mua; (ii) và Người được ủy quyền đã nộp cho Bên Bán một bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ được

xác lập theo quy định của pháp luật, trong đó nêu õ người được ủy quyền có quyền nhân danh

Bên Mua nhận Giấy chứng nhận và Bên Mua sẽ không có bất kỳ khiếu nại, hoặc khiếu kiện nào

chống lại Bên Bán do việc giao Giấy chứng nhận như vậy.

 

 

 

 

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page