Cam kết của các bên khi mua bán nhà chung cư

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

Cam kết của các bên khi mua bán nhà chung cư rất cần thiết nhé

 

Bên Bán cam kết:   

 

a) Căn hộ nêu tại Điều 2 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên Bán và không
thuộc diện đã án cho người khác, không thuộc diện bị cấm giao dịch th o quy định của pháp luật;
) Căn hộ nêu tại Điều 2 của hợp đồng này được xây dựng th o đ ng quy hoạch, đ ng
thiết kế và các bản vẽ được duyệt đã cung cấp cho Bên Mua, bảo đảm chất lượng và đ ng các vật
liệu xây dựng theo thuận trong hợp đồng này

Bên Mua cam kết:

a) Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về căn hộ mua án;

b) Bên Mua cam kết và bảo đảm với Bên Bán: (i) Bên Mua có năng lực pháp lý và được
pháp luật Việt Nam cho phép ký kết Hợp Đồng này; (ii) Bên Mua đã tìm hiểu các giấy tờ, tài liệu
và thông tin cần thiết hoặc hữu ích đối với việc quyết định mua Căn Hộ; Bên Mua đã đọc cẩn
thận và hiểu các quy định của Hợp Đồng và mọi phụ lục của Hợp Đồng này, và đã tìm hiểu mọi
vấn đề mà Bên Mua cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và
thông tin đó;

  Dùng phong thủy để hóa giải mâu thuẫn gia đình

c) Số tiền mua căn hộ th o hợp đồng này là hợp pháp, không có t anh chấp vớibên thứ
Bên Bán sẽ không chịu t ách nhiệm đối với việc t anh chấp khoản tiền mà Bên Mua đã thanh
toán cho Bên Bán th o hợp đồng này. Trong t ường hợp có t anh chấp về khoản tiền mua án căn
hộ này thì hợp đồng này vẫn có hiệu lực đối với haibên;

Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối.

4. Trong t ường hợp một hoặc nhiều Điều, Khoản, Điểm trong hợp đồng này ị cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền tuyên là vô hiệu, không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành th o
quy định hiện hành của pháp luật thì các Điều, Khoản, Điểm khác của hợp đồng này vẫn có hiệu
lực thi hành đối với hai bên. Haibên sẽ thống nhất sửa đổi các Điều, Khoản, Điểm b ị vô hiệu
hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành th o quy định của pháp luật và phù hợp với
ý chí của haibên.

  Chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong mua bán chung cư

5. Hai bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong hợp đồng này.
Điều . Sự kiện bất khả kháng

Các bên nhất trí thỏa thuận một trong các t ường hợp sau đây được coi là sự kiện ất
khả kháng:

a) Do chiến t anh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Do phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các t ường
hợp khác do pháp luật quy định;

c) Do tai nạn, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế;

Mọi t ường hợp khó khăn về tài chính sẽ không được coi là t ường hợp ất khả kháng.

Khi xuất hiện một trong các t ường hợp ất khả kháng th o thỏa thuận tại Khoản 1, Điều
này thì bên bị tác động bởi trường hợp ất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại
iết trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày xảy a t ường hợp ất khả kháng (nếu có giấy tờ chứng minh
về lý do bất khả kháng thì bên bị tác động phải xuất trình giấy tờ này). Việcbên ị tác động ởi
t ường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không ị coi là vi phạm nghĩa
vụ th o hợp đồng và cũng không phải là cơ sở để bên còn lại có quyền chấm dứt hợp đồng này.

  Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua trong mua bán chung cư

Việc thực hiện nghĩa vụ th o hợp đồng của cácbên sẽ được tạm dừng trong thời gian
xảy ra sự kiện bất khả kháng. Cá cbên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện
ất khả kháng chấm dứt, t ừ t ường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 của hợp đồng này

 

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page