Nghĩa vụ của bên bán trong mua bán chung cư

20 of 33 Add Color to a Neutral Apartment

Nghĩa vụ của bên bán trong mua bán chung cư sẽ được làm rõ theo hợp đồng dưới đây. Trước tiên là về chất lượng nhà ở

1, Chất lượng công trình nhà ở

1, Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình nhà chung cư, trong đó có căn hộ nêu
tại Điều 2 hợp đồng này theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng đúng (hoặc tương
đương) các vật liệu xây dựng căn hộ mà hai ên đã cam kết trong hợp đồng này.

2. Tiến độ xây dựng: Hai bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng
nhà ở theo đúng tiến độ thỏa thuận ghi trong Phụ lục của Hợp đồng.

3. Bên Bán phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
phục vụ nhu cầu ở tại khu nhà chung cư của Bên Mua theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung,
tiến độ dự án đã được phê duyệt và ảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây
dựng do Nhà nước quy định.

4. Bên Bán phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng cơ ản phục vụ nhu cầu
ở thiết yếu của Bên Mua trong Tòa nhà theo nội dung dự án và tiến độ đã được phê duyệt trước
ngày Bên Bán àn giao căn hộ cho Bên Mua, ao gồm: hệ thống đường giao thông; hệ thống điện
chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt; hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải; và các hạng
mục hạ tầng kỹ thuật khác do Bên Bán thực hiện.

2 Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán

Quyền của Bên Bán:

a) Yêu cầu Bên Mua trả tiền mua Căn hộ theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng
và được tính lãi suất trong trường hợp Bên Mua chậm thanh toán theo tiến độ thỏa thuận tại Điều
3 của hợp đồng này. Việc tính lãi suất chậm thanh toán được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều
12 của hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên Mua nhận àn giao Căn hộ theo đúng thời hạn thỏa thuận ghi trong Hợp
đồng này;

c) Được bảo lưu quyền sở hữu Căn hộ và có quyền từ chối àn giao căn hộ hoặc bàn giao
bản chính Giấy chứng nhận của Bên Mua cho đến khi Bên Mua hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán
tiền theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;

d) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ
tiện ích khác nếu Bên Mua (hoặc bên mua lại nhà ở hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua
án căn hộ từ Bên Mua) vi phạm Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban
hành và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này, sau khi thông báo bằng văn ản cho Bên Mua trước 7 ngày.

  Dùng phong thủy để hóa giải mâu thuẫn gia đình

Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình nhà chung cư có giá trị
chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp thay đổi trang thiết bị,

vật liệu hoàn thiện trên trong Căn hộ thì phải có sự thỏa thuận của Bên Mua;

g) Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư trong thời gian
chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư; an hành Bản nội quy nhà chung cư; thành lập Ban
quản trị nhà chung cư; lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư để

quản lý vận hành nhà chung cư kể từ khi đưa nhà chung cư vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị nhà chung cư được thành lập;

h) Đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua án Căn hộ theo thỏa thuận tại Điều 15 của hợp
đồng này;

i) Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm hợp đồng hoặc ồi thường thiệt hại khi vi phạm
các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải ồi thường trong Hợp đồng này hoặc theo
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k) Bên Bán có quyền:

(i) Được yêu cầu thanh toán và nhận mọi khoản thanh toán từ Bên Mua theo Hợp Đồng
này và Nội Quy Tòa nhà.

(ii) Trong thời gian bảo hành, Bên Bán có quyền tiếp cận Căn Hộ để kiểm tra, kiểm soát
việc sử dụng Căn Hộ khi phát hiện có sai sót trong quá trình sử dụng được thông báo bởi Bên
Mua và/hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành hoặc bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện là Bên
Mua sẽ được áo trước và không từ chối một cách bất hợp lý;

(iii) Yêu cầu Bên Mua nộp đầy đủ các giấy tờ, các loại thuế, phí và lệ phí để làm thủ tục
cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho Bên Mua theo quy định của pháp luật và theo yêu
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện làm thủ tục xin cấp
Giấy chứng nhận);

(iv) Được toàn quyền sở hữu, quản lý, khai thác, kinh doanh và các quyền định đoạt hợp
pháp khác theo quy định của pháp luật đối với Phần sở hữu riêng Của Bên Bán và các hạng mục
khác không thuộc Phần sở hữu riêng của Bên Mua và Phần sở hữu chung;

(v) Được quyền thực hiện các biện pháp xử lý tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật
và các thỏa thuận được ký giữa Bên Bán, Bên Mua và ngân hàng trong trường hợp Bên Mua ký
hợp đồng tín dụng thế chấp Hợp Đồng này mà vi phạm hợp đồng tín dụng với ngân hàng (nếu có);

  Phong thủy nhà chung cư

(vi) Được quyền bàn giao Giấy chứng nhận của Căn Hộ cho ngân hàng trong trường hợp
Bên Mua thế chấp Hợp đồng/Căn hộ cho ngân hàng và chưa hoàn tất thanh toán cho ngân hàng
(nếu có);

(vii) Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, nếu các tranh chấp của bên thứ a đối với
Bên Mua làm thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của Bên Bán hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực
hiện của Dự Án thì Bên Mua phải bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh cho bên Bán. Nếu
tiến độ của Dự án bị ảnh hưởng bởi các hành vi của Bên thứ a trong trường hợp này, Bên Mua
có trách nhiệm liên đới bồi thường các thiệt hại phát sinh cho Bên Bán;

(viii) Có quyền yêu cầu Bên Mua thực hiện đúng và đầy đủ các quy định tại Hợp Đồng
này và các nghĩa vụ của Bên Mua theo quy định pháp luật.

3 Nghĩa vụ của Bên Bán:

a) Cung cấp cho Bên Mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà
chung cư và thiết kế Căn hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Mua kèm theo Hợp đồng này
01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn hộ mua bán, 01 (một) ản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có
Căn hộ mua bán, 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà chung cư có Căn hộ mua án đã được
phê duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua án Căn hộ;

b) Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội dung hồ sơ dự án và tiến
độ đã được phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao thì Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường;

c) Thiết kế diện tích, mặt bằng Căn hộ và thiết kế công trình hạ tầng tuân thủ quy hoạch
và các quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế diện tích, mặt bằng Căn hộ sẽ không bị thay
đổi, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận giữa
Bên Mua và Bên Bán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

d) Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật nhà chung cư theo đúng
tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;

đ) Bảo quản Căn hộ trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên Mua; thực hiện bảo hành
Căn hộ và nhà chung cư theo quy định tại Điều 9 của Hợp đồng này;

) Bàn giao căn hộ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến Căn hộ mua bán cho Bên Mua
theo đúng thời hạn thỏa thuận trong Hợp đồng này;

g) Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện
nước, viễn thông, truyền hình cáp….;

  Phụ lục hợp đồng mua bán chung cư An Bình

h) Nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến việc án Căn hộ theo
quy định của pháp luật đối với phần diện tích đất được phân bổ giá trị vào Giá án Căn hộ;

i) Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua.
Trong trường hợp này, Bên Bán sẽ có văn ản thông áo cho Bên Mua về việc nộp các giấy tờ liên
quan để Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu về căn hộ cho Bên Mua.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông áo của Bên Bán mà Bên Mua

không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông áo thì coi như Bên Mua tự nguyện đi làm thủ tục cấp
Giấy chứng nhận. Khi Bên Mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì Bên Bán
phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về Căn hộ mua bán cho Bên Mua;

k) Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư nơi có
Căn hộ bán; thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản trị nhà chung cư khi nhà chung cư chưa thành
lập được Ban quản trị;

l) Hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp căn hộ đã mua tại tổ chức tín dụng khi có yêu
cầu của Bên Mua, phù hợp: theo các điều kiện quy định trong Hợp đồng, quy định pháp luật, khả
năng và quyền hạn của Bên Bán.

m) Nộp phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi phạm các
thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong Hợp đồng này hoặc theo quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

n) Nộp kinh phí bảo trì 2 theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích thuộc sở
hữu iêng của Bên Bán và chuyển toàn bộ kinh phí bảo trì đã thu của Bên Mua vào tài khoản tại
ngân hàng và giao cho Ban quản trị nhà chung cư theo đúng thỏa thuận tại điểm b khoản 3 Điều 3
của hợp đồng này.

 

 

Bạn có thể quan tâm
You cannot copy content of this page